Sakutaro Nakagawa artist

NakagawaSakutaro 15 FlavioGallozzi 212x300 Sakutaro Nakagawa artist

Color portrait of Sakutaro Nakagawa artist and copywriter in Tokyo, photo © Flavio Gallozzi カメラマン 喜多方市 写真館 日本 ポルトライト