Sakutaro Nakagawa artist

NakagawaSakutaro 09 FlavioGallozzi 300x300 Sakutaro Nakagawa artist

Black and white portrait of Sakutaro Nakagawa artist and copywriter in Tokyo, photo © Flavio Gallozzi カメラマン 喜多方市 写真館 日本 ポルトライト