Hoshino Koshiro artist

Hoshino Koshiro 12 FlavioGallozzi 300x215 Hoshino Koshiro artist

Black and white portrait of artist Hoshino Koshiro in Kyoto photo © Flavio Gallozzi カメラマン 喜多方市 写真館 日本 ポルトライト